Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Pluk de Markt
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle edities van de Lifestylemarkt Pluk de Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Aanmelding:

 1. Het is te allen tijde verboden eten en (fris)dranken te verkopen of weg te geven zonder toestemming van de organisatie.
 2. De kramen van Pluk de Markt zijn bestemd voor de verkoop van lifestyle artikelen. Er mogen uitsluitend producten worden verkocht die in overeenstemming zijn met het doel en het concept van Pluk de Markt.
 3. Naast de aard van het product kan de organisatie deelname aan het evenement weigeren indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met de veiligheid, het dreigende ontstaan van schade en hinder e.d..
 4. De organisatie bepaalt het aantal kramen waarin eenzelfde (soort) product of dienst wordt tentoongesteld en verleent dus geen exclusiviteit.
 5. Aanmeldingen voor Pluk de Markt dienen via het reserveringsformulier op de website te worden gedaan.
 6. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van Pluk de Markt en het betalen van de 
betreffende factuur.
 7. Bij uw aanmelding kunt u specifieke wensen aangeven.
 De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 8. Het artikel waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het artikel wat u op Pluk de Markt aanbiedt, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld dient u hiervoor toestemming te vragen.
 9. Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed het volledige Pluk de Markt tarief voor een standplaats van
gelijke afmeting als een kraam.

Annulering:

 1. Annulering dient per mail en gedateerd te gebeuren, hierover krijgt u een ontvangst bevestiging.
 2. Annuleren is gratis tot twintig dagen voor aanvang van Pluk de Markt.
 3. Annulering later dan twintig dagen voor aanvang van de Pluk de Markt: 100% van het factuurbedrag.

Betaling:

 1. Uitsluitend officiële betalingen via het inschrijfformulier en iDEAL worden geaccepteerd.
 2. Contante betaling is niet mogelijk.
 3. Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan uw deelname komen te vervallen.
 4. Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.
 5. Voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige Pluk de Markt tarief.

Voor aanvang van Pluk de Markt:

 1. Deelnemers van Pluk de Markt kunnen lossen tijdens de gecommuniceerde afbouwtijden. Houd uw lostijd zo kort mogelijk.
 2. Bij aankomst op lokatie wordt u door de organisatie naar uw kraam gewezen. Volg aub zijn instructies op.
 3. Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. U dient zelf een parkeerplaats buiten de markt
 te zoeken.
 4. Kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt leeg blijven vervallen aan de
 organisatie.
 5. Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 6. Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie.
 7. Een half uur voor aanvang van de markt dient uw auto buiten het terrein te staan. Tijdens de markt is de lokatie niet meer 
bereikbaar per auto.

Tijdens het inrichten van uw kraam:

 1. Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto buiten het terrein is geparkeerd.
 2. Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is.
 3. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op lokatie. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet 
toegestaan, wel gebruik van touw etc.
 4. U bent verantwoordelijk voor eventuele slecht weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv zeilen.
 5. De deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde 
oppervlakte.
 6. De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimt uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer 
uit het zicht te worden opgeborgen.
 7. De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn.
 8. De kraam mag niet verplaatst worden.

Electriciteit:

 1. De organisatie spant zich in voor adequate stroom voorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden. Op de factuur kunt u terugvinden of u een kraam hebt met of zonder stroom.
 2. De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar.
 3. Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers.
 4. Het is niet toegestaan straalkachels en extra verlichting (zoals bouwlampen) aan te sluiten op de stroomaansluiting in verband met het risico op stroomstoringen.
 5. De organisatie zal u assisteren met het aansluiten van electrisch apparatuur.
 6. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Tijdens Pluk de Markt:

 1. Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
 2. Het is niet toegestaan kaarsen te branden of ander open vuur in de tent of kraam te plaatsen. Dit geldt ook voor windlichten, waxinelichtjes etc..
 3. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 4. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de 
gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt 
door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 5. Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften:
  1. de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten;
  2. de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke;
  3. de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal;
  4. de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder;
  5. er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
  6. er is een CO2-blusser aanwezig, met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, en waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
  7. in bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.
 6. Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.
 7. Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.
 8. De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 9. Indien u alcohol schenkt dient één van de aanwezige kraamhouders minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van het diploma sociale hygiëne. Voor deelnemers met alcohol houdende producten gelden andere prijzen en voorwaarden.
 10. Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen. Bij vroegtijdig ontruimen van de kraam, zonder toestemming van de organisatie, wordt u per direct uitgesloten van toekomstige deelname aan Pluk de Markt.

Na afloop van Pluk de Markt:

 1. U kunt de lokatie pas weer per auto bereiken na sluiting.
 2. De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
 3. U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van minimaal 
€ 50,-.
 4. Uiterlijk een uur na afloop van Pluk de Markt dient uw kraam leeg te zijn.

Overige:

 1. Deelnemers moeten:
  1. handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder;
  2. beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
  3. en kunnen zich legitimeren door: een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.
 2. De organisatie behoudt zich het recht om de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.
 3. Gebruik van de naam “Pluk de Markt” is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden, tenzij met toestemming van de Pluk de Markt 
organisatie.
 4. De Pluk de Markt organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan Pluk de Markt op eigen risico.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 6. Indien Pluk de Markt door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 7. Bij voortijdige gedeeltelijke of algehele afgelasting van de markt, wegens onvoorziene omstandigheden waar de organisatie geen invloed op heeft, vindt er geen restitutie plaats.
 8. Gederfde inkomsten door technische mankementen aan apparatuur of falen van materiaal dat gebruikt wordt door de organisatie van de markt, bijvoorbeeld stroomuitval, kan niet verhaald worden op de organisatie.
 9. Bij storm, extreem slecht weer of windkracht 6 of krachtiger zal de markt worden afgelast.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, 
weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, annulering van de markt, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 11. Alle deelnemer dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.
 12. De Pluk de Markt organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunning.
 13. De Pluk de Markt organisatie levert kramen van 3.00 x 1.00 meter met planken en zeil.
 14. De Pluk de Markt organisatie draagt zorg voor toiletvoorzieningen.
 15. Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Pluk de Markt geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard.
 16. De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 17. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Pluk de Markt organisatie.

Alcohol:

 1. Voor de verkoop en schenken van (licht) alcoholische dranken dient u vooraf schrifelijk toestemming te vragen aan de organisatie en dit tevens te vermelden bij uw aanmelding.